Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA Z MEDIACJI CYWILNYCH I RODZINNYCH

 

TYP STUDIÓW
Studia o charakterze doskonalącym, praktycznym

 

POZIOM RAMY KWALIFIKACJI:
Poziom: 6

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub pokrewnych, którzy chcą przygotować się do pełnienia roli mediatora w sprawach cywilnych i rodzinnych. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne zastosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w obszarze cywilnym i rodzinnym. 

Studia adresowane są do:

 • pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej;
 • prawników;
 • psychologów i terapeutów;
 • opiekunów;
 • asystentów rodziny;
 • koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych, szczególnie z zakresu animacji społecznej, wsparcia rodziny;
 • pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących podejmować działalność w charakterze mediatora;
 • osób zainteresowanych mediacją;

 

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
2 semestry (190 godzin).
 
SUMA PUNKTÓW ECTS:
30 pkt ECTS
 
SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwenci przygotowani są do pracy w charakterze mediatora w zakresie cywilnym i rodzinnym. Zdobędą umiejętności komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Mogą podejmować zatrudnienie w instytucjach i organizacjach wspierających społeczności lokalne i rodziny, w obszarze polityki społecznej oraz prowadzić własną działalność w zakresie rozwiązywania konfliktów. Ukończenie studiów umożliwi również absolwentom uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych.
 
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII, sekretariat:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 51, tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl
 
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
środa: 08.00-14.00
 
KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Katarzyna Wojtanowicz,
e-mail: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl

 

OPIS PROMOCYJNY:
Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych są propozycją odpowiadającą na pogłębiające się konflikty w sferze społecznej i rodzinnej. Zastosowanie mediacji w Polsce rozwija się, a tym samym wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych mediatorów. Na rynku pracy oraz w obszarze działalności społecznej poszukiwani są również specjaliści posiadający wysokie kompetencje z zakresu komunikacji, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów. Absolwenci tego kierunku studiów podyplomowych mogą wykorzystywać zdobyte umiejętności w każdej realizacji interpersonalnej oraz w przestrzeni publicznej.
W rozwijającym się również systemie wsparcia rodziny zdobycie umiejętności z zakresu tych studiów przyczyni się do znacznego wzrostu kompetencji zawodowych oraz możliwości podejmowania wielu funkcji zawodowych.
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 •  ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie. 
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub kserokopia dyplomu (oryginał dyplomu do wglądu), lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu;
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 

TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 17 czerwca 2019 r. –30 września 2019 r.,
Nabór na semestr letni: 2 stycznia 2020 r.– 31 stycznia 2020 r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 1 października  2019 r. – 4 października 2019 r.
Nabór na semestr letni: 3 lutego 2020 r. - 7 lutego 2020 r.
 

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.

LIMIT MIEJSC:
limit dolny: 15 osób
limit górny: 20 osób
 
OPŁATY:
Opłata rekrutacyjna: 100 zł.
Opłata za semestr: 1 850 zł.

 

PROGRAM STUDIÓW:
W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego, metodyki procesu mediacji oraz pogłębią swoje kompetencje komunikacji  i negocjacji. Ważnym aspektem prowadzonych zajęć będzie położenie akcentu na zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych. Zdobycie wiedzy w zakresie zastosowania mediacji pozwoli na poszerzenie możliwości zatrudnienia absolwentów tych studiów.
 
 

Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych będą realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 17.00. O terminie zjazdów słuchacze zostaną powiadomieni imiennie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona przygotowanej w trakcie studiów pracy dyplomowej.
 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020