Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze

 

 

NAZWA STUDIÓW
PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIE W MEDIACH I KULTURZE
 
TYP STUDIÓW
doskonalące

 

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI: 
PRK: 7

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Ogólne cele kształcenia:
Studia skierowane są zarówno do osób już pracujących w strukturach zarządczych szeroko rozumianych z branży mediów i kultury, jak i absolwentów wszystkich obszarów studiów interesujących się podjęciem pracy w zakresie średniego szczebla zarządzania w mediach. Celem studiów jest zapoznanie ze współczesnymi modelami zarządzania, jak również konfrontacja zdobytej wiedzy teoretycznej z jej implementacją w praktyce. Studia obejmują zarówno treści ekonomiczne, prawne czy techniczne jak i odnoszące się do zarządzania osobami, projektami, wydarzeniami kulturalnymi czy wizerunkiem. Ważnym celem jest zbudowanie pomostu między instytucjami zaufania publicznego, jakim są media, a światem biznesu, w którym one działają.
 
SYLWETKA ABSOLWENTA:
Połączenie wiedzy ogólnej z obszaru zarządzania ze szczególnymi wymaganiami branży medialnej i kultury działającej w dynamicznie zmieniającym się środowisku ma przygotować do sprawnego i skutecznego kierowania organizacjach działającymi na tym polu.
Przed absolwentami studiów otwierają się możliwości zatrudnienia w następujących branżach:
 • rozgłośnie radiowe i telewizyjne
 • wydawnictwa prasowe i muzyczne
 • agencje PR-owe i reklamowe
 • portale internetowe
 • działy komunikacji i marketingu
 • teatrach
 • muzeach
 • domach kultury

 

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Nauk Sołecznych
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków,
ul. Grodzka 40, II piętro

 

KIEROWNIK STUDIÓW:
ks. dr Sławomir Soczyński
 

 

OPIS PROMOCYJNY:
PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIE W MEDIACH I KULTURZE
przewidziane są dla:
 • Menadżerów mediów średniego i niższego szczebla:
a. chcących dokonać weryfikacji stosowanych przez siebie metod zarządzania i zaznajomić się z panującymi obecnie trendami
b. nieposiadających potwierdzenia swojej wiedzy i doświadczenia w formie dyplomu
 • Absolwentów różnych kierunków interesujących się podjęciem pracy jako osoba zarządzająca w szeroko rozumianej branży medialnej i kultury.
 • Pracowników domów kultury, świetlic, bibliotek, muzeów poszukujących wiedzy i umiejętności potrzebnych do zarządzania nimi zarówno w środowisku wewnętrznym jak i zewnętrznym.
 • Przedstawicieli firm, instytucji i samorządów terytorialnych, dysponujących komórkami promocji i marketingu budujących markę w mediach.
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
 
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 • Absolwenci  studiów I lub II stopnia (ze wszystkich obszarów nauk).
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
  i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • kserokopię dowodu osobistego;

 

 

TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
 
Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 23 września 2018 r.
Nabór na semestr letni: 3 grudnia 2019 r. – 10 lutego 2019 r.
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 24 września 2018 r. – 28 września 2018 r.
Nabór na semestr letni: 11 lutego 2019 r. – 20 lutego 2019 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
 
LIMIT MIEJSC:
limit dolny: 15
limit górny: 30
 
OPŁATY:
opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1 800,00 zł
 
DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:
1 października 2018 r. - 30 września 2019 r.
lub
25 lutego 2019 r. - 31 marca 2020 r.

 

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
2 semestry po 150 godzin każdy ( w tym 24 godziny praktyk)
 
Zajęcia:
sobota: 4 moduły czasowe (9 godzin)
8.45-11.15 (3 godziny)
11.30-14.00 (3 godziny)
15.00-17.30 (3 godziny)

 

SUMA PUNKTÓW ECTS: 60

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

PROGRAM STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
 1. Zaliczenie 2 semestrów studiów na podstawie zaliczonych wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
 2. Obrona pracy dyplomowej napisanej w ramach seminarium dyplomowego.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019