Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze

 

 

NAZWA STUDIÓW

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIE W MEDIACH I KULTURZE

 

TYP STUDIÓW

doskonalące

 

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI: 

PRK: 7

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Ogólne cele kształcenia:

Studia skierowane są zarówno do osób już pracujących w strukturach zarządczych szeroko rozumianych z branży mediów i kultury, jak i absolwentów wszystkich obszarów studiów interesujących się podjęciem pracy w zakresie średniego szczebla zarządzania w mediach. Celem studiów jest zapoznanie ze współczesnymi modelami zarządzania, jak również konfrontacja zdobytej wiedzy teoretycznej z jej implementacją w praktyce. Studia obejmują zarówno treści ekonomiczne, prawne czy techniczne jak i odnoszące się do zarządzania osobami, projektami, wydarzeniami kulturalnymi czy wizerunkiem. Ważnym celem jest zbudowanie pomostu między instytucjami zaufania publicznego, jakim są media, a światem biznesu, w którym one działają.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Połączenie wiedzy ogólnej z obszaru zarządzania ze szczególnymi wymaganiami branży medialnej i kultury działającej w dynamicznie zmieniającym się środowisku ma przygotować do sprawnego i skutecznego kierowania organizacjach działającymi na tym polu.

Przed absolwentami studiów otwierają się możliwości zatrudnienia w następujących branżach:

 • rozgłośnie radiowe i telewizyjne
 • wydawnictwa prasowe i muzyczne
 • agencje PR-owe i reklamowe
 • portale internetowe
 • działy komunikacji i marketingu
 • teatrach
 • muzeach
 • domach kultury

 

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:

Wydział Nauk Sołecznych
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków,
ul. Grodzka 40, II piętro

 

KIEROWNIK STUDIÓW:

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

 

OPIS PROMOCYJNY:

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIE W MEDIACH I KULTURZE

przewidziane są dla:

 • Menadżerów mediów średniego i niższego szczebla:

a. chcących dokonać weryfikacji stosowanych przez siebie metod zarządzania i zaznajomić się z panującymi obecnie trendami

b. nieposiadających potwierdzenia swojej wiedzy i doświadczenia w formie dyplomu

 • Absolwentów różnych kierunków interesujących się podjęciem pracy jako osoba zarządzająca w szeroko rozumianej branży medialnej i kultury.
 • Pracowników domów kultury, świetlic, bibliotek, muzeów poszukujących wiedzy i umiejętności potrzebnych do zarządzania nimi zarówno w środowisku wewnętrznym jak i zewnętrznym.
 • Przedstawicieli firm, instytucji i samorządów terytorialnych, dysponujących komórkami promocji i marketingu budujących markę w mediach.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Absolwenci  studiów I lub II stopnia (ze wszystkich obszarów nauk).
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
  i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:

 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • kserokopię dowodu osobistego;

 

 

TERMINY REKRUTACJI:

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
 
Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 23 września 2018 r.
Nabór na semestr letni: 3 grudnia 2019 r. – 10 lutego 2019 r.

Termin składania wymaganych dokumentów:

Nabór na semestr zimowy: 24 września 2018 r. – 28 września 2018 r.
Nabór na semestr letni: 11 lutego 2019 r. – 20 lutego 2019 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.

 

LIMIT MIEJSC:

limit dolny: 15
limit górny: 30
 

OPŁATY:

opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1 800,00 zł

 

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:

1 października 2018 r. - 30 września 2019 r.

lub

25 lutego 2019 r. - 31 marca 2020 r.

 

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:

2 semestry po 150 godzin każdy ( w tym 24 godziny praktyk)

 

Zajęcia:

sobota: 4 moduły czasowe (9 godzin)

8.45-11.15 (3 godziny)

11.30-14.00 (3 godziny)

15.00-17.30 (3 godziny)

 

SUMA PUNKTÓW ECTS: 60

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

 1. Zaliczenie 2 semestrów studiów na podstawie zaliczonych wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
 2. Obrona pracy dyplomowej napisanej w ramach seminarium dyplomowego.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018