Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations

 

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA EDUKACJA MEDIALNA / MEDIA RELATIONS

 

TYP STUDIÓW:
doskonalące

 

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
PRK: 7

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Proponowana forma kształcenia aktualizuje wiedzę oraz daje dodatkowe umiejętności w zakresie profesjonalnego, świadomego korzystania z przestrzeni medialnej. Jest także zgodna z wytycznymi KRK i PRK dotyczącymi uczenia się przez całe życie.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent jest przygotowany, dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom personalnym i społecznym, do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych w biurach komunikacji społecznej i prasowych, w organach użyteczności publicznej, organizacjach samorządowych i lokalnych, instytucjach prowadzących edukację medialną i działalność informacyjną – wszędzie tam, gdzie ważna jest umiejętność sprawnego porozumiewania się, budowania i odpowiedniego kształtowania szeroko pojętych więzi społecznych, budowania marki osoby/firmy, podejmowania działań promocyjnych i marketingowych.
Absolwent jest gotów do podejmowania wyzwań badawczych oraz (jeśli ukończył studia drugiego stopnia) do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Ukończenie podyplomowych studiów Edukacja medialna / media relations – z elementami treningu umiejętności komunikacyjnych – da absolwentom szansę zdobycia atrakcyjnej pracy w szeroko rozumianym sektorze społecznym (publicznym).
 
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Dziennikarstwa i Komunikcji Społecznej
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków,
ul. Grodzka 40, II piętro

 

KIEROWNIK STUDIÓW:
ks. dr hab. Robert Nęcek

 

OPIS PROMOCYJNY:
Studia edukacji medialnej / media relations przewidziane są dla:
 
 • Dyrektorów szkół: (świadome  kreowanie swojego wizerunku jako szefa placówki oświatowej oraz swojej szkoły w celu pozyskania większego naboru uczniów; zasady wystąpień przed kamerą i współpracy z mediami, podstawy protokołu dyplomatycznego i wizażu)
 • Nauczycieli, którzy prowadzą lub będą prowadzili lekcje w klasach o profilu  dziennikarskim lub ścieżkę międzyprzedmiotową (komunikacja medialna) (np. jak fotografować wydarzenia z życia szkoły, dokumentować osiągnięcia uczniów i nauczycieli; prezentować działalność szkolnych kół naukowych i artystycznych w mediach i na stronie www szkoły)
 • Szkolnych informatyków (nauczyciele informatyki) (zasady administrowania stroną www szkoły, aktualizacja treści, estetyka strony oraz promocja szkoły w mediach)
 • Pracowników domów kultury, świetlic, bibliotek, księgarni o formule klubu-kawiarni (promocja kultury, filmowe kluby dyskusyjne, wystawy fotograficzne – jak wypromować placówkę kultury w mediach)
 • Przedstawicieli szkół prywatnych, katolickich – budowanie marki szkoły w mediach, współpraca z dziennikarzami, promocja szkoły w środkach przekazu jako element strategii pozwalającej na zwiększenie naboru uczniów)
 • Rodziców, katechetów i wychowawców
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
 
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 • Absolwenci  studiów I lub II stopnia (ze wszystkich obszarów nauk).
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
  i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
 1. wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 2. podanie do kierownika studiów;
 3. odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 4. życiorys;
 5. kserokopię dowodu osobistego;
 
TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 23 września 2018 r.,
Nabór na semestr letni: 3 grudnia 2019 r. – 10 lutego 2019 r.
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 24 września 2018 r. – 28 września 2018 r.
Nabór na semestr letni: 11 lutego 2019 r. - 20 lutego 2019 r.
 
Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.
 
LIMIT MIEJSC:
limit dolny: 15
limit górny: 40
 
OPŁATY:
opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1 800,00 zł
 
DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:
1 października 2018 r. - 30 września 2019 r.
lub
25 lutego 2019 r. - 31 marca 2020 r.
 
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
2 semestry po 150 godzin każdy
 
Zajęcia:
sobota: 4 moduły czasowe (9 godzin)
8.45-11.15 (3 godziny)
11.30-14.00 (3 godziny)
15.00-17.30 (3 godziny)

 

SUMA PUNKTÓW ECTS: 60

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

PROGRAM STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
 1. Zaliczenie 2 semestrów studiów na podstawie zaliczonych wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
 2. Obrona pracy dyplomowej napisanej w ramach seminarium dyplomowego.
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019