Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej

 

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER EKONOMII SPOŁECZNEJ przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych, medycznych lub ekonomicznych, którzy zajmują się lub zamierzają podejmować pracę z grupami społecznymi odbiorców korzystających z usług w sektorze podmiotów ekonomii społecznej. Studia adresujemy m.in. do terapeutów zajęciowych, doradców, pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów, psychologów oraz osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, którzy zamierzają powoływać, tworzyć, rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym także Przedsiębiorstwa Społeczne.

Studia adresowane są do:

  • pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
  • psychologów
  • pielęgniarek
  • pracowników środowisk rehabilitacji społecznej i zawodowej, terapeutów zajęciowych
  • pracowników służb społecznych
  • koordynatorów programów i projektów reintegracyjnych i społecznych, szczególnie z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej, aktywności lokalnej, aktywizującej polityki społecznej i in.
  • pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych  i społecznych, pragnących pracować w sektorze Ekonomii Społecznej

PROGRAM STUDIÓW:

Słuchacze Podyplomowych Studiów Menedżer Ekonomii Społecznej będą dysponowali rozszerzoną wiedzą na temat ekonomii społecznej; metod diagnozowania zasobów i potrzeb, sposoby rozwiązywania występujących problemów, identyfikowania korelacji, występujących w obszarze PES i korzystających z systemu Odbiorców czy metod wspierania i aktywizowania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem lub doświadczających go oraz zasady podejmowania działań na rzecz zmiany takiego stanu, Model Trenerski, Model Couchingowy, Programy Aktywności Lokalnych, Lokalne Grupy Działania, Fundraising.

Ponadto, nabędą umiejętności wykorzystania zasobów prawnych, instytucjonalnych, finansowych, informacyjnych, środowiskowych (społeczności lokalnych), infrastrukturalnych do budowania strategii i partnerstw na rzecz rozwoju i tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych. Zdobędą umiejętność opracowywania i wdrażania Biznes Planów i Projektów aktywizujących w formułach PES w określonym środowisku lokalnym z uwzględnieniem diagnozowania, prognozowania, projektowania, budżetowania, powoływania, prowadzenie, rozwoju oraz ewaluowania.

Studia Podyplomowe Menedżer Ekonomii Społecznej będą realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 19.00. O terminie zjazdów słuchacze są powiadamiani imiennie.
Zajęcia praktyczne i wizyty studyjne są realizowane 3 razy w każdym semestrze (1 piątek w miesiącu w godzinach 8:00 do 15:00: listopad, grudzień, styczeń; oraz marzec, kwiecień, maj).
Studia kończy obrona pracy dyplomowej w formie projektu.
 
Studia trwają 2 semestry (190 godzin) i mają charakter doskonalący, praktyczny.
 
JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA jest:
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,
 
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest:
Mgr Teresa Misina
e-mail: teresa.misina@upjp2.edu.pl
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020