Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA Z ARCHIWISTYKI I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

 

TYP STUDIÓW:
Studia o charakterze kwalifikacyjnym

 

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
PRK 7
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia trwają cztery semestry, przeznaczone są głównie dla osób posiadających wykształcenie humanistyczne. O przyjęcie mogą starać się także absolwenci studiów licencjackich. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w archiwach kościelnych, państwowych i zakładowych. Zdobyta w trakcje studiów wiedza umożliwia podjęcie pracy także w kancelariach oraz wszystkich typach bibliotek. Duży nacisk położono na archiwistykę kościelną, ze względu na wzrastające w tej mierze potrzeby kadrowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnorakich typów. Spory nacisk położono na zajęcia z zakresu prawa dotyczącego archiwów oraz z zakresu ustroju i administracji państwowej, kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające miedzy innymi paleografię, neografię, edytorstwo, muzealnictwo, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z bibliotekoznawstwem, miedzy innymi zarys historii książki, dzieje bibliotek i ich zasób, czytelnictwo oraz metody pracy z czytelnikiem.
 
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Sekretariat Podyplomowych Studiów Semiologicznych
Kraków 31-004, ul. Franciszkańska 1, pok. 202
tel. 12 422 57 85 wew. 729
tel. kom. +48 607 035 687

 

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
Piątek: godz. 13.00-14.00
Sobota: godz. 13.00-14.00
ul. Franciszkańska 1,  pok. 202

 

KIEROWNIK STUDIÓW:
Prof. dr hab. Józef Marecki
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
  i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej
 
TERMINY REKRUTACJI:
Możliwość rejestracji i składnia dokumentów:
Kandydaci, którzy dokonają rejestracji w terminie od 18 czerwca do 30 września 2018-rozpoczynają zajęcia w październiku.
Kandydaci, którzy dokonają rejestracji od 10 października 2018 do 28 lutego 2019, rozpoczynają zajęcia w marcu.

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest odpowiednia liczba zgłoszeń

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Podyplomowych Studiów Semiologicznych Kraków 31-004, ul. Franciszkańska 1, pok. 202 , w godzinach otwarcia sekretariatu.

 

LIMIT MIEJSC:

 • dolny-15 osób
 • górny-25 osób

OPŁATY:

Opłata wpisowa: 100 zł,
1000 zł/semestr (4000 zł/cały tok studiów)

 

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:
Studia trwają cztery semestry. Można je rozpocząć od dowolnego semestru.
 
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
4 semestry, 452 godziny

 

SUMA PUNKTÓW ECTS:
30 pkt ECTS

PLAN STUDIÓW ROK AKADEMICKI 2018/2019

PROGRAM STUDIÓW ROK AKADEMICKI 2018/2019

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów.

 

INFORMACJE DODATKOWE:
Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty w godzinach 9.00-17.00 (z przerwą obiadową).
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019