Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA Z KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ

 

PODYPLOMOWE STUDIA Z KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ zostały powołane na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela poz. 131 oraz w Porozumieniu pomiędzy konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (patrz § 5 pkt 3). Mają one charakter kwalifikacyjny i przygotowują do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych, zgodnie z zakresem podstawy programowej nauczania religii.
Studia są kierowane do absolwentów studiów wyższych zarówno licencjackich, jak i magisterskich posiadających kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego, którzy chcą szybko i skutecznie nabyć wiedzę i poszerzyć swe kompetencje w zakresie katechizacji na poziomie przedszkolnym.
Zajęcia będą prowadzone w systemie dwusemestralnym. Składać się na nie będą wykłady w liczbie 210 godzin, a także praktyki w przedszkolu w liczbie 60 godzin.

Absolwent Podyplomowych Studiów z Katechezy Przedszkolnej to osoba wyposażona w ugruntowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów teologicznych oraz metodologii nauczania religii na poziomie przedszkolnym. Przygotowana do prowadzenia wspomnianych zajęć z wykorzystaniem najnowszych metod, technik i środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym. Potrafiąca nawiązywać poprawne relacje interpersonalne i współpracę z gronem pedagogicznym oraz rodzicami, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem religii na poziomie edukacji przedszkolnej. Jest przygotowany do odpowiedzialnego kierowania swoim rozwojem zawodowym i osobistym oraz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów religijnych i społecznych zgodnie z etosem chrześcijańskim.
Absolwent Podyplomowych Studiów z Katechezy Przedszkolnej posiada kwalifikacje

JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ  STUDIA jest:
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Sekretariat WT
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9 II piętro,pok.305
Tel.12 421 89 45, 12 370 86 12
e-mail: wt@upjp2.edu.pl

KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest

Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Panuś

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020