Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie

 

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA FILOZOFIA W BIZNESIE
 

TYP STUDIÓW: doskonalące

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
PRK:7
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia podyplomowe kształtujące i rozwijające umiejętności oraz kompetencje filozoficzne przydatne dla wszystkich uczestników życia gospodarczego.
 
SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent studiów podyplomowych posiada zaawansowane kompetencje i umiejętności filozoficzne przydatne w praktyce życia gospodarczego oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do ich dalszego rozwijania. Absolwent potrafi w sposób spójny priorytetyzować swoje cele oraz hierarchizować wartości. Absolwent wykorzystuje swoje umiejętności i kompetencje filozoficzne w prowadzeniu rozmów, szczególnie poprzez zadawanie precyzyjnych pytań, zajmowanie i prezentowanie przemyślanego stanowiska oraz znajdowanie rozwiązań, które wykraczają poza standardowe schematy myślenia. Absolwent jest świadom wpływu poglądów filozoficznych na kształt życia gospodarczego i zna możliwość implementacji myśli chrześcijańskiej do życia gospodarczego. Absolwent jest wrażliwy na problemy moralne pojawiające się w sferze gospodarczej – potrafi je identyfikować, proponować rozwiązania oraz formułować standardy, które pozwolą mierzyć się z moralnymi trudnościami innym uczestnikom życia gospodarczego.
 
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Filozoficzny UPJPII

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków
Tel. 12 370 86 08

 

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Jakub Synowiec

 

OPIS PROMOCYJNY:

Filozofia w biznesie

Studia podyplomowe kształtujące i rozwijające umiejętności oraz kompetencje filozoficzne dla wszystkich uczestników życia gospodarczego.

Filozofia w biznesie przez długi czas była charakteryzowana jako „za dużo gadania, za mało działania”. Szybkie działanie może przynieść bardzo dobre skutki, ale jeżeli jest nieprzemyślane, może również zakończyć się katastrofą. Intuicja biznesowa i profesjonalna wiedza to ważne narzędzia, które prowadzą do sukcesu, umiejętności a kompetencje filozoficzne pozwolą Ci osiągnąć jeszcze więcej.

Dlaczego w życiu gospodarczym przydaje się filozofia? Dokładnie zrozumiesz to po naszym kursie, ale teraz kilka wskazówek. Filozofia nie skupia się na działaniu, tylko na zadaniu pytań, w tym sensie, nie chodzi jej o znalezienie odpowiedzi, raczej o krytyczne zakwestionowanie odpowiedzi, które już mamy. Filozofia nie uczy, co myśleć, tylko jak myśleć! Pozwala tworzyć i stosować heurystyki, które wykraczają poza standardowe ramy rozumowania osób wykształconych kierunkowo, a które mogą nie tylko przyspieszyć rozwiązywanie problemów, ale i dają poważną przewagę nad konkurencją . Dzięki umiejętnościom filozoficznym udaje się spojrzeć dalej niż zakładamy, że można patrzeć, i – na przykład – odkryć nisze do zagospodarowania w biznesie lub lepiej przygotować się na nadchodzące okoliczności. Patrząc szerzej, niż tylko przez kategorie właściwe dla sfery biznesu, można dzięki filozoficznemu podejściu zrobić ze swojej działalności coś więcej, niż tylko narzędzie do pomnażania zysków – trafnie odpowiadając na zapotrzebowanie społeczeństwa, przewidując jego przyszłe potrzeby. Rozumienie standardów i trendów w moralności również może być narzędziem przewagi na konkurencją: pozwoli zbudować zespół, zatrzymać najlepszych pracowników i zbudować zaufanie klientów.

Rozumiemy, jak bardzo trzeba dziś szanować swój czas, dlatego przygotowaliśmy studia podyplomowe w pigułce. Osiemnaście sobót w ciągu półtorej roku pozwoli Ci, poprzez starannie przygotowane, skondensowane zajęcia prowadzone przez specjalistów, nabyć unikalne, filozoficzne umiejętności i kompetencje, które są pomocne w kluczowych obszarach działalności gospodarczej oraz w życiu osobistym. Aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia gwarantujemy małe grupy podczas zajęć. Wszystko to w duchu myśli chrześcijańskiej, w legendarnej atmosferze UPJPII i w wygodnym budynku w samym centrum Krakowa.

 

Nasze studia mogą pomóc w:

 

* bardziej świadomym życiu

* ustaleniu hierarchii wartości i odróżnianiu tego, co istotne od tego, co nieistotne

* optymalizacji działań

* prowadzeniu rozmów

* zadawaniu precyzyjnych pytań (innym i sobie)

* zajmowaniu i prezentowaniu przemyślanego stanowiska

* szybkim identyfikowaniu problemów

* znajdowaniu rozwiązań, które wykraczają poza standardowe ramy myślenia

* implementacji myśli chrześcijańskiej do życia gospodarczego

* rozwoju świadomości moralnej dotyczącej zagadnień życia gospodarczego

* formułowaniu standardów etycznych i rozwiązywaniu trudności moralnych w firmach

* zbudowaniu narzędzi do samodzielnego rozwoju filozoficznych kompetencji i umiejętności

* poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania

Poznasz tylko wąski wycinek filozofii, ponieważ celem tych studiów jest praktyczna pomoc w osiągnięciu sukcesu w życiu gospodarczym poprzez zbudowanie i rozwój kompetencji i umiejętności filozoficznych. Jeżeli chciałbyś zagłębić się w filozofii, rozwinąć swój umysł, poznać myśl najwybitniejszych umysłów naszej cywilizacji, przygotować się na wyzwania, które przed nią stoją, udoskonalić swoje umiejętności krytycznego myślenia i rzetelnej argumentacji, musisz poświęcić na to trochę więcej czasu. Dla chcących rozwijać dalej swe myślenie filozoficzne oferujemy również wiele innych możliwości (ze studiami doktoranckimi włącznie), pomożemy również w dobraniu indywidualnych rozwiązań

Liczba zjazdów: 6 sobót w semestrze (8:45-19:15)

Liczebność grup: 7-15 osób

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI:
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (aż do wyczerpania limitu miejsc)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
  i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub kserokopia dyplomu (oryginal dyplomu do wglądu), lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu;
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej;

 

TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 17 czerwca 2019r. – 30 września 2019r.,
Nabór na semestr letni: 2 stycznia 2020r.-31 stycznia 2020r.,
 
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 1 października 2019r. – 4 października 2019r.
Nabór na semestr letni: 3 lutego 2020r.,-7 lutego 2020r.,
 

LIMIT MIEJSC:

 • limit dolny: 12
 • limit górny: 15

OPŁATY:

opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1 500,00 zł

 

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:
Październik 2019 r. – luty 2021 r.
 
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
Trzy semestry, 194 godziny

SUMA PUNKTÓW ECTS:

30 ECTS

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

PROGRAM STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz  praca dyplomowa.
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020