Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii/ Licencjat Kościelny

 

NAZWA STUDIÓW:

PODYPLOMOWE STUDIA Z TEOLOGII  ZE SPECJALIZACJĄ W EKLEZJOLOGII/LICENCJAT KOŚCIELNY

TYP STUDIÓW
studia o charakterze doskonalącym

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
PRK 7
 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Nauka potrwa sześć semestrów. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów. Są to studia doskonalące. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Studia podyplomowe służą osobistemu rozwojowi, uwrażliwieniu na problemy współczesności i bardziej świadomemu przeżywaniu własnego życia w jego etycznym wymiarze. Absolwent posiądzie także umiejętność racjonalnego przekazywania wiedzy, argumentowania i prowadzenia merytorycznej dyskusji. Będzie mógł aktywnie i twórczo włączać się w dialog społeczny dotyczący problemów moralnych.

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Wydział Teologiczny ,Sekcja w Tarnowie ul. Piłsudskiego 6, 33-100  Tarnów, tel. 146223331; 146213504(05) w. 618; tel./fax 146223331; email: wteolo@diecezja.tarnow.pl; www.wt.diecezja.tarnow.pl;

Sekretariat studiów podyplomowych:

Sekretariat WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100  Tarnów, tel. 146223331; 146213504(05) w. 618; tel./fax 146223331; email: wteolo@diecezja.tarnow.pl;

KIEROWNIK STUDIÓW:

Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

OPIS PROMOCYJNY:

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie poszerza ofertę edukacyjną, zapraszając absolwentów na podyplomowe studia z teologii ze specjalizacją w eklezjologii. Studia te ze względu na swój charakter służą nie tylko pogłębieniu wiary, ale także prawdziwe humanistycznej formacji. Studia pomogą w zdobyciu umiejętności twórczego myślenia, krytycznej oceny współczesnych problemów teologicznomoralnych. Zapoznają z metodami prowadzenia dyskusji oraz klarownego przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów.

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Kolejność  zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

  • Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) .
  • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
  • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:

  • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
  • podanie do kierownika studiów;
  • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
  • życiorys;
  • kserokopię dowodu osobistego;
  • 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);

 

TERMINY REKRUTACJI:

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018r. – 21 września 2018 r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 24 września 2018r. – 28 września 2018 r.
 

 

LIMIT MIEJSC

limit dolny: 13 osób
limit górny: 20 osób
 
OPŁATY:
opłata rekrutacyjna: 100 zł.
opłata za semestr: 450 zł.
 

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:

Zajęcia prowadzone w soboty w godz. 9.00-14.00 na WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, sala B23. Rozpoczęcie studiów: 6 października 2018 r., zakończenie:15 czerwca 2019 r. w roku akademickim 2018-2019.

 

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:

6 semestrów, 420 godzin

SUMA PUNKTÓW ECTS: 30 pkt

PLAN STUDIÓW 2018/2019

PLAN STUDIÓW 2019/2020

PLAN STUDIÓW 2020/2021

PROGRAM STUDIÓW 2018/2021

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów przedmiotów.        

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019