Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii/ Licencjat Kościelny

 

NAZWA STUDIÓW:

PODYPLOMOWE STUDIA Z TEOLOGII  ZE SPECJALIZACJĄ W EKLEZJOLOGII/LICENCJAT KOŚCIELNY

TYP STUDIÓW
studia o charakterze doskonalącym

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
PRK 7
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów. Są to studia doskonalące. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Nauka potrwa sześć semestrów.
 
SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia podyplomowe służą osobistemu rozwojowi, uwrażliwieniu na problemy współczesności i bardziej świadomemu przeżywaniu własnego życia w jego etycznym wymiarze. Absolwent posiądzie także umiejętność racjonalnego przekazywania wiedzy, argumentowania i prowadzenia merytorycznej dyskusji. Będzie mógł aktywnie i twórczo włączać się w dialog społeczny dotyczący problemów moralnych.
 
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Teologiczny ,Sekcja w Tarnowie ul. Piłsudskiego 6, 33-100  Tarnów, tel. 146223331; 146213504(05) w. 618; tel./fax 146223331; email: wteolo@diecezja.tarnow.pl; www.wt.diecezja.tarnow.pl;
 
Sekretariat studiów podyplomowych:
Sekretariat WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100  Tarnów, tel. 146223331; 146213504(05) w. 618; tel./fax 146223331; email: wteolo@diecezja.tarnow.pl;
 
KIEROWNIK STUDIÓW:
Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII
 
OPIS PROMOCYJNY:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie poszerza ofertę edukacyjną, zapraszając absolwentów na podyplomowe studia z teologii ze specjalizacją w eklezjologii. Studia te ze względu na swój charakter służą nie tylko pogłębieniu wiary, ale także prawdziwe humanistycznej formacji. Studia pomogą w zdobyciu umiejętności twórczego myślenia, krytycznej oceny współczesnych problemów teologicznomoralnych. Zapoznają z metodami prowadzenia dyskusji oraz klarownego przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów.
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność  zgłoszeń
 
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
  • Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) .
  • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
  • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
  • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
  • podanie do kierownika studiów;
  • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego lub kserokopia dyplomu(oryginał dyplomu do wglądu), lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
  • życiorys;
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu;
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej;
 
TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 17 czerwca 2019r. – 30 września 2019r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 23 września 2019r. – 30 września 2019r.
 

LIMIT MIEJSC

limit dolny: 13 osób
limit górny: 20 osób
 
OPŁATY:
opłata rekrutacyjna: 100 zł.
opłata za semestr: 450 zł.
 
DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:
Zajęcia prowadzone w soboty w godz. 9.00-14.00 na WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, sala B23. Rozpoczęcie studiów: 6 października 2019 r., zakończenie: 13 czerwca 2020 r. w roku akademickim 2019-2020.
 

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:

6 semestrów, 420 godzin

SUMA PUNKTÓW ECTS: 30 pkt

PLAN STUDIÓW 2018/2019

PLAN STUDIÓW 2019/2020

PLAN STUDIÓW 2020/2021

PROGRAM STUDIÓW 2018/2021

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów przedmiotów.        

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020