Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Semiologiczne "Symbolika w Kulturach Świata"

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA SEMIOLOGICZNE "SYMBOLIKA W KULTURACH ŚWIATA"
 
TYP STUDIÓW:
Studia o charakterze doskonalącym

 

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI
PRK 6
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Szczególnie polecamy podjęcie studiów nauczycielom (zwłaszcza przedmiotów humanistycznych), animatorom grup parafialnych, religijnych oraz organizacji i ruchów o charakterze społecznym i kulturowym, przewodnikom i pilotom grup turystycznych i pielgrzymkowych, pracownikom muzeów, katechetom, duszpasterzom, artystom oraz osobom zajmującym się sztuką i kulturą. Studia mają na celu ukazanie kultury europejskiej przez pryzmat języka pozawerbalnego: symboli, znaków, rytuałów itp.
W trakcie zajęć przedstawiony będzie interkulturowy charakter symboli które funkcjonowały i nadal funkcjonują w naszym społeczeństwie. Prowadzone będą zajęcia między innymi z semiologii stroju, emblematyki, symboliki w kulturze słowiańskiej oraz obecnej w kulturach mniejszości narodowych i religijnych na ziemiach polskich. Przybliżona zostanie także symbolika w kulturze chrześcijańskiej – pojawiające się w Kościele symbole zaczerpnięte z wcześniejszych tradycji oraz te powstałe na gruncie religii chrześcijańskich. Ukazana zostanie asymilacja i przeobrażanie się znaczeniowe znaków, gestów i symboli. Poszczególne zajęcia poświęcone zostaną interpretacji dzieła sztuki w aspekcie symbolicznym, mowie ciała i etykiecie, symbolice w poezji, symbolom i rytuałom w kulturze ludowej, symbolicznemu przekazowi w heraldyce, symbolice hagiograficznej lub liturgii. Osobne zajęcia odnosiły się będą do symboli i strojów subkultur młodzieżowych oraz psychografologii.
Wiedza zdobyta podczas zajęć może być pomocną we właściwym rozumieniu kultury, sztuki, zagadnień historycznych oraz współczesnych przemian społecznych.
Studia mają charakter modułowy. Kandydaci mogą wybrać jeden z nich a po zakończeniu istnieje możliwość kontynuowania studiów na kolejnym module. Charakter i specyfika modułów każdorazowo prezentowana jest zgodnie z zatwierdzanymi i publikowanymi programami.
 
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Sekretariat Podyplomowych Studiów Semiologicznych
Kraków 31-004, ul. Franciszkańska 1, pok. 202
tel. 12 422 57 85 wew. 729
tel. kom. +48 607 035 687

 

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
Piątek: godz. 13.00-14.00
Sobota: godz. 13.00-14.00
ul. Franciszkańska 1,  pok. 202
 
KIEROWNIK STUDIÓW:
dr hab. LUCYNA ROTTER

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 • Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
  i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
 • Wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • Podanie do kierownika studiów;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

 

TERMINY REKRUTACJI:
Możliwość rejestracji oraz  składnia dokumentów:
Kandydaci, którzy dokonają rejestracji w terminie: od 18 czerwca do 30  września 2018-rozpoczynają zajęcia w październiku.
Kandydaci, którzy dokonają rejestracji w terminie: od 10 października 2018 do 28  lutego 2019, rozpoczynają zajęcia w marcu.
 
LIMIT MIEJSC:
 • limit dolny - 12 osób
 • limit górny - 25 osób
OPŁATY:
Opłata wpisowa: 100 zł,
800 zł/semestr (1600 zł/cały tok studiów)
 
DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:
październik 2018 r.-czerwiec 2019 r.,
 
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
2 semestry–łącznie 153 godziny
 
SUMA PUNKTÓW ECTS:
30 pkt ECTS
 
 
 
 
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów.
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019