Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym

 

PODYPLOMOWE STUDIA SPECJALISTA PRACY Z OSOBĄ STARSZĄ W ŚRODOWISKU DOMOWYM I INSTYTUCJONALNYM są propozycją interdyscyplinarnych studiów z zakresu opieki pielęgniarskiej, psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej i szeroko rozumianej polityki społecznej. Proponowane Studia są odpowiedzią na pogłębiające się procesy zmian demograficznych, wskazujących na postępujące tendencje starzenia się społeczeństwa polskiego. Postępująca profesjonalizacja zawodów wsparcia społecznego, jak również zawodów medycznych i prawnych sprawia, iż w obliczu szybkiego zwiększania się liczby osób starszych wzmaga się potrzeba odpowiedniego przygotowania tych pracowników do kontaktowania się z seniorami i właściwego zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, z poszanowaniem godności osoby starszej oraz zasad życia społecznego. Studia dedykowane są osobom zainteresowanym problematyką wieku dorosłego już pracującymi z osobami starszymi, jak również chcącymi poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę, zwłaszcza osobom – członkom rodziny ze starszą osobą zależną.

PODYPLOMOWE STUDIA SPECJALISTA PRACY Z OSOBĄ STARSZĄ W ŚRODOWISKU DOMOWYM I INSTYTUCJONALNYM przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub medycznych, którzy zajmują się w swej pracy osobami starszymi lub zamierzają pracować z tą grupą społeczną, m.in. w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych, kuratorów sądowych, prawników.

Studia adresowane są do:

 • pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
 • psychologów i terapeutów
 • pielęgniarek
 • wychowawców i opiekunów
 • pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • asystentów rodziny
 • pracowników służb społecznych
 • pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. pogotowia opiekuńczego, domów dziecka)
 • koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych, szczególnie z zakresu wsparcia osób starszych, integracji międzypokoleniowej, przeciwdzia-łania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy, aktywności lokalnej i in.
 • pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych  i społecznych, pragnących pracować w charakterze osoby pomagającej osobie starszej i rodzinie,
 • członków rodzin.

Absolwenci przygotowani są do pracy w środowisku rodzinnym osoby starszej oraz placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, jak chociażby: dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne i kluby seniora, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych czy pozostałych instytucjach – podmiotach polityki społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce. Program studium jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań słuchaczy w ramach obowiązującego programu studiów. Na zakończenie studiów, jako pracę dyplomową, słuchacze sporządzają projekt społeczny na rzecz seniorów, wdrażają go i opisują sposób jego realizacji.

 

PROGRAM STUDIÓW:
W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę na temat człowieka starszego w kontekście jego funkcjonowania i rozwoju psychicznego, fizycznego, emocjonalnego, społecznego i duchowego oraz poznają kontekst kulturowy wpływający na funkcjonowanie społeczne; poznają metody badania problemów społecznych, diagnozowania zasobów i potrzeb, sposoby rozwiązywania występujących problemów, identyfikowania korelacji, występujących w obszarze społecznego funkcjonowania osób starszych.
Zdobędą umiejętności w zakresie posługiwania się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych osób starszych; proponowania działań ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych osób starszych, w tym zasad higieny i działań opiekuńczych.
Nadto, zdobędą kompetencje w obszarze komunikowania  z ludźmi, szczególnie w komunikacji międzygeneracyjnej, jak również inicjowania działań profilaktycznych, edukacyjnych, doradczych czy pomocowych.
 
Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym są realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 19.00. O terminie zjazdów słuchacze są powiadamiani imiennie.
 
JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA  jest
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,
 
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest
dr Katarzyna Wojtanowicz,
e-mail: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020