Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA SPECJALISTA PRACY Z OSOBĄ STARSZĄ W ŚRODOWISKU DOMOWYM I INSTYTUCJONALNYM

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA SPECJALISTA PRACY Z OSOBĄ STARSZĄ W ŚRODOWISKU DOMOWYM I INSTYTUCJONALNYM
 
TYP STUDIÓW
Studia o charakterze doskonalącym, praktycznym
 
POZIOM RAMY KWALIFIKACJI:
Poziom: 6
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub medycznych, którzy zajmują się w swej pracy osobami starszymi lub zamierzają pracować z tą grupą społeczną, m.in. w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych, kuratorów sądowych, prawników.

Studia adresowane są do:

 • pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
 • psychologów i terapeutów
 • pielęgniarek
 • wychowawców i opiekunów
 • pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • asystentów rodziny
 • pracowników służb społecznych
 • pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. pogotowia opiekuńczego, domów dziecka)
 • koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych, szczególnie z zakresu wsparcia osób starszych, integracji międzypokoleniowej, przeciwdzia-łania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy, aktywności lokalnej i in.
 • pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych  i społecznych, pragnących pracować w charakterze osoby pomagającej osobie starszej i rodzinie,
 • członków rodzin.
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
2 semestry (189 godzin)
 

SUMA PUNKTÓW ECTS: 30 pkt ECTS

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwenci przygotowani są do pracy w środowisku rodzinnym osoby starszej oraz placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, jak chociażby: dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne i kluby seniora, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych czy pozostałych instytucjach – podmiotach polityki społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce. Program studium jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań słuchaczy w ramach obowiązującego programu studiów. Na zakończenie studiów, jako pracę dyplomową, słuchacze sporządzają projekt społeczny na rzecz seniorów, wdrażają go i opisują sposób jego realizacji.
 
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 51, tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl
 
KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Katarzyna Wojtanowicz,
e-mail: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl
 
OPIS PROMOCYJNY:
Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym są propozycją interdyscyplinarnych studiów z zakresu opieki pielęgniarskiej, psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej i szeroko rozumianej polityki społecznej. Proponowane Studia są odpowiedzią na pogłębiające się procesy zmian demograficznych, wskazujących na postępujące tendencje starzenia się społeczeństwa polskiego. Postępująca profesjonalizacja zawodów wsparcia społecznego, jak również zawodów medycznych i prawnych sprawia, iż w obliczu szybkiego zwiększania się liczby osób starszych wzmaga się potrzeba odpowiedniego przygotowania tych pracowników do kontaktowania się z seniorami i właściwego zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, z poszanowaniem godności osoby starszej oraz zasad życia społecznego. Studia dedykowane są osobom zainteresowanym problematyką wieku dorosłego już pracującymi z osobami starszymi, jak również chcącymi poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę, zwłaszcza osobom – członkom rodziny ze starszą osobą zależną.
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń
 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie  z pielęgniarstwa, pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką wsparcia seniorów i rodziny.
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego lub kserokopia dyplomu (oryginał dyplomu do wglądu), lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu;
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

TERMINY REKRUTACJI:

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
17 czerwca 2019 r. –30 września 2019 r.,
Nabór na semestr letni:
2 stycznia 2020 r.– 31 stycznia 2020 r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
1 października 2019 r. – 4 października 2019 r.,
Nabór na semestr letni:
3 lutego 2020 r. - 7 lutego 2020 r.,
 

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52,

 

LIMIT MIEJSC:
limit dolny: 15 osób
limit górny: 20 osób
 
OPŁATY:
opłata wpisowa: 100 zł.
opłata za semestr: 1 750 zł.
 
PROGRAM STUDIÓW DLA NABORU:
W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę na temat człowieka starszego w kontekście jego funkcjonowania i rozwoju psychicznego, fizycznego, emocjonalnego, społecznego i duchowego oraz zna kontekst kulturowy wpływający na funkcjonowanie społeczne; poznają metody badania problemów społecznych, diagnozowania zasobów i potrzeb, sposoby rozwiązywania występujących problemów, identyfikowania korelacji, występujących w obszarze społecznego funkcjonowania osób starszych.
Nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych osób starszych; proponowania działań ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych osób starszych, w tym zasad higieny i działań opiekuńczych.
Nadto, zdobędą kompetencje w obszarze komunikowania  z ludźmi, szczególnie w komunikacji międzygeneracyjnej, jak również inicjowania działań profilaktycznych, edukacyjnych, doradczych czy pomocowych.
Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym będą realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 17.00. O terminie zjazdów słuchacze zostaną powiadomieni imiennie.
 

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

PROGRAM STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona pracy dyplomowej, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu społecznego na rzecz seniorów.
 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020