Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER EKONOMII SPOŁECZNEJ

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER EKONOMII SPOŁECZNEJ
 
TYP STUDIÓW
Studia o charakterze doskonalącym, praktycznym
 
POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
Poziom: 6
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych, medycznych lub ekonomicznych, którzy zajmują się lub zamierzają podejmować pracę z grupami społecznymi odbiorców korzystających z usług w sektorze podmiotów ekonomii społecznej. Studia adresujemy m.in. do terapeutów zajęciowych, doradców, pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów, psychologów oraz osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, którzy zamierzają powoływać, tworzyć, rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym także Przedsiębiorstwa Społeczne.

 Studia adresowane są do:

 • pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
 • psychologów
 • pielęgniarek
 • pracowników środowisk rehabilitacji społecznej i zawodowej, terapeutów zajęciowych
 • pracowników służb społecznych
 • koordynatorów programów i projektów reintegracyjnych i społecznych, szczególnie z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej, aktywności lokalnej, aktywizującej polityki społecznej i in.
 • pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych  i społecznych, pragnących pracować w sektorze Ekonomii Społecznej
 
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 51, tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl
 
KIEROWNIK STUDIÓW:
Mgr Teresa Misina,
e-mail: teresa.misina@upjp2.edu.pl
 
  KRYTERIA KWALIFIKACJI:
  Kolejność zgłoszeń

  WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

  • Ukończone studia zawodowe I stopnia (licencjat) lub studia II stopnia (magisterium) z pielęgniarstwa, pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej.
  • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
  • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.

   WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
  • podanie do kierownika studiów;
  • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub kserokopia dyplomu (oryginał dyplomu do wglądu), lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
  • życiorys;
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu;
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
   
  TERMINY REKRUTACJI:
  Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
  Nabór na semestr zimowy:
  1 7 czerwca 2019 r. – 30 września 2019 r.,
   
  Termin składania wymaganych dokumentów:
  16 września -30 września 2019 r.
   

  Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52,

   
  LIMIT MIEJSC:
  limit dolny: 15 osób
  limit górny: 20 osób
   
  LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
  2 semestry (190 godzin).
   
  OPŁATA:
  opłata wpisowa: 100 zł.
  opłata za semestr: 1 600 zł.
   
  SUMA PUNKTÓW ECTS:
  30 pkt ECTS
   
  PROGRAM STUDIÓW DLA NABORU:
  Słuchacze Podyplomowych Studiów Menedżer Ekonomii Społecznej będą dysponowali rozszerzoną wiedzą na temat ekonomii społecznej; metod diagnozowania zasobów i potrzeb, sposoby rozwiązywania występujących problemów, identyfikowania korelacji, występujących w obszarze PES i korzystających z systemu Odbiorców czy metod wspierania i aktywizowania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem lub doświadczających go oraz zasady podejmowania działań na rzecz zmiany takiego stanu, Model Trenerski, Model Couchingowy, Programy Aktywności Lokalnych, Lokalne Grupy Działania, Fundraising.
  Nadto, zdobędą umiejętności wykorzystania zasobów prawnych, instytucjonalnych, finansowych, informacyjnych, środowiskowych (społeczności lokalnych), infrastrukturalnych do budowania strategii i partnerstw na rzecz rozwoju i tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych. Zdobędą umiejętność opracowywania i wdrażania Biznes Planów i Projektów aktywizujących w formułach PES w określonym środowisku lokalnym z uwzględnieniem diagnozowania, prognozowania, projektowania, budżetowania, powoływania, prowadzenie, rozwoju oraz ewaluowania.
   
  Studia Podyplomowe Menedżer Ekonomii Społecznej będą realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty od godz. 8.30. O terminie zjazdów słuchacze zostaną powiadomieni imiennie.
  Zajęcia praktyczne i wizyty studyjne będą realizowane 3 razy w każdym semestrze (1 piątek w miesiącu w godzinach 8:00 do 15:00: listopad, grudzień, styczeń; oraz marzec, kwiecień, maj).
  Studia kończy obrona pracy dyplomowej w formie projektu.
   

  PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

  PROGRAM STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

   

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
  Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów – wyłącznie na zajęciach o charakterze wykładów – na zajęciach ćwiczeniowych, warsztatach, wizytach, praktykach – wymagane jest 100% obecności), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona pracy dyplomowej.
   

   

   

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020