Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA ZESPOŁOWEJ OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ ŚW. JANA BOŻEGO

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA ZESPOŁOWEJ OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ ŚW. JANA BOŻEGO
 
TYP STUDIÓW
studia o charakterze doskonalącym
 
POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
Poziom: 7
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej  Św. Jana Bożego są prowadzone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Polską Prowincją Zakonu Bonifratrów. Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni pierwszego i drugiego stopnia, zarówno duchownych jak i świeckich.
 
SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia kształcą specjalistów w zakresie duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej, i przygotowują do pełnienia funkcji kapelana lub asystenta świeckiego w posłudze duszpasterskiej na terenie szpitala, hospicjum lub innej placówki ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, jak również w opiece domowej.
Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych nadawanym przez Polską Prowincję Zakonu Bonifratrów.
 
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 51, tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl
KIEROWNIK STUDIÓW:
Ks. dr hab. Grzegorz Godawa
 

OPIS PROMOCYJNY:

Cele:

 • Celem studiów jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w rozpoznaniu, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, sposobów rozwiazywania problemów powstałych pod wpływem sytuacji choroby oraz duchowej troski o chorego i jego rodzinę.
 • Celem studiów jest również nabycie umiejętności współpracy z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami zespołu opiekuńczego, a także koordynacji wolontariatu, inicjowania komitetów bioetycznych, organizowania grup świeckich pomocników duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej w lokalnych placówkach we współpracy z kapelanem.
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń
 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) .
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego lub kserokopia dyplomu (oryginał dyplomu do wglądu);
 • życiorys;
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu;
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

TERMINY REKRUTACJI:

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 1 czerwca 2019 r. – 27 września 2019 r.,
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 23 września 2019 r. – 30 września 2019 r.

 

LIMIT MIEJSC:
limit dolny: 15 osób
limit górny: 30 osób
 
OPŁATY:
opłata rekrutacyjna: 100 zł.
opłata za semestr: 1 200 zł.
 
DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:
X.2019 – VI.2020
 
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
2 semestry (260 godzin)
 
SUMA PUNKTÓW ECTS:
40 ECTS

 

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

PROGRAM STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Zdobycie zaliczeń z wykładów, ćwiczeń, warsztatów i praktyk kliniczno-duszpasterskich.
 
INFORMACJE DODATKOWE
Zjazdy będą się odbywać  w systemie wykładów, ćwiczeń i warsztatów w piątki w godz. 16.00-21.00 oraz w soboty w godz. 8.30-17.00 Część zajęć będzie odbywać się metodą e-learningu. Jest przewidzianych 10 zjazdów w ciągu dwóch semestrów.
 
 
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020