Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej

 

NAZWA STUDIÓW:

PODYPLOMOWE STUDIA Z MONODII LITURGICZNEJ

TYP STUDIÓW:

Doskonalące

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:

Poziom 7

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z genezą, historią i rozwojem monodii liturgicznej (zachodniej i wschodniej tradycji) ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej.

Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej dają niepowtarzalną okazję do spotkania najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie w Europie (m.in. Alberto Turco, Juan Carlos Asensio Palacios, Giacomo Baroffio, Johannes Berchmans Göschl, Giovanni Conti, Patrizia Bovi, Marco Gozzi, o. Bernard Sawicki OSB i wielu innych). Podczas każdego zjazdu odbywają się wykłady, a także ćwiczenia z danego zagadnienia. Można w ten sposób nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną potrzebną dla prawidłowego rozumienia tej muzyki oraz praktykę w śpiewaniu i prowadzeniu scholi gregoriańskiej

Każdy zjazd kończy się Mszą Świętą w języku łacińskim, podczas której uczestnicy kursu mają możliwość wykonać i sami poprowadzić śpiewy przygotowane podczas ćwiczeń. Daje to możliwość zapoznania się w praktyce z miejscem i znaczeniem tych śpiewów w Liturgii, a przede wszystkim jest źródłem przeżyć estetycznych i duchowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi analizować i przygotować utwór z repertuaru śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej, zrozumieć go w kontekście historyczno-liturgicznym, zinterpretować jego znaczenie teologiczno-duchowe wychodząc z badań nad ścisłą symbiozą między tekstem a melodią. Absolwent potrafi zaśpiewać, przygotować scholę gregoriańską i ją poprowadzić.   

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
30-814 Kraków, ul. Prosta 35 A
tel. 12 658 23 30
kierownik studiów: e-mail: monodia@upjp2.edu.pl
 

KIEROWNIK STUDIÓW

s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJP2

tel. 504 615 391

OPIS PROMOCYJNY

Cele:

poznawcze:
-poznanie semiologii gregoriańskiej;
-poznanie historii i analizy repertuaru gregoriańskiego;
-poznanie modalności gregoriańskiej i jej znaczenie;
-poznanie psalmodii;
-poznanie historii i struktury liturgii;
-poznanie elementów podstawowych paleografii łacińskiej;
-poznanie elementów kodykologii;
-poznanie kultury średniowiecza;
- poznanie genezy, historii i rozwoju dramatu liturgicznego;
-poznanie śpiewów przedgregoriańskich: śpiew starorzymski, śpiew ambrozjański, śpiew mozarabski;
-poznanie tradycji Kościołów wschodnich i Kościoła luterańskiego;
-poznanie śpiewu ludowego;
praktyczne:
-nauka śpiewania śpiewu gregoriańskiego i śpiewów należących do innych rodzin monodycznych;
-nauka dyrygowania gregoriańskiego;
-przygotowanie liturgii eucharystycznej oraz liturgii godzin;
-podstawy odczytywania śpiewów ze źródeł historycznych;
-wizyty w archiwach, gdzie znajdują się cenne zabytki rękopiśmienne na terenie Polski;
-nauka gregoriańskiej emisji głosu;
-uczestnictwo w łacińskiej Mszy św.
społeczne:
-stworzenie forum dyskusyjnego wokół problematyki chorałowej;
-kontakt i praca z wybitnymi znawcami i praktykami monodii liturgicznej.
 
Adresaci:
-wszyscy muzycy (instrumentaliści, wokaliści, teoretycy);
-księża, siostry zakonne, bracia zakonni;
-prowadzący zespoły w parafiach, animatorzy życia muzycznego, prowadzący schole gregoriańskie; 
-organiści;
-absolwenci wyższych uczelni, pragnący rozszerzyć wiadomości w dziedzinie monodii liturgicznej;
-wszyscy zainteresowani śpiewem gregoriańskim oraz historią, rozwojem i duchowością zachodniej monodii liturgicznej;
-osoby pragnące podnieść kwalifikacje w zakresie monodii liturgicznej.
 

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

1.Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza kierownik studiów podyplomowych.
2. Po zakończeniu przesłuchań wstępnych kierownik studiów podyplomowych sporządza listę kandydatów, którzy:
a. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
b. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetycznie).
c. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku miejsc,
(w kolejności uzyskanej liczby punktów).
3. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego na podstawie wyników egzaminu wstępnego.
4.Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor. Decyzja jest ostateczna.
5.W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.
 

ZAKRES PRZESŁUCHANIA WERYFIKACYJNEGO:

Przesłuchania weryfikacyjne:
-prezentacja utworu (jeden utwór zaczerpnięty z jednej spośród następujących wydań śpiewu gregoriańskiego: Graduale Triplex, Graduale Simplex, Anifonale Romanum lub Antifonale Monasticum);
-ogólna znajomość liturgii Kościoła rzymsko-katolickiego;
-zaleca się doświadczenie śpiewacze (chór, schola, solista)

Wymagania punktowe:

Prezentacja utworu – min. 14 pkt. (z 25 pkt.)

Ogólna znajomość liturgii Kościoła – min. 14 pkt. (z 25 pkt.)

 WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA :

 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;(oryginał do wglądu)
 • podpisany życiorys;
 • kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
 • 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost),
 • czytelną kopię dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych, w przypadku osób duchownych – zgodę własnego ordynariusza.

TERMINY REKRUTACJI:

I TURA: 
rejestracja elektroniczna:
7 maja–22 czerwca 2018 r.
przesłuchania weryfikacyjne:
25 czerwca 2018 r.
Termin ogłoszenia listy Kandydatów, którzy zdali przesłuchania weryfikacyjne:
26 czerwca 2018 r.
Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
27 czerwca -15 lipca 2018 r. (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)
 
II TURA:
rejestracja elektroniczna:
1 sierpnia–14 września 2018 r.
przesłuchania weryfikacyjne:
17 września 2018 r.
Termin ogłoszenia listy Kandydatów, zdali egzamin wstępny:
18 września 2018 r.
Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
19 września-29 września 2018 r. (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)
 
REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 27 WRZEŚNIA 2018 R.
Przesłuchanie weryfikacyjne: 28 września 2018 r.
Ogłoszenie listy kandydatów: 1 października 2018 r.
Termin złożenia wymaganych dokumentów: do 8 października 2018 r.
 
 
 

LIMIT MIEJSC

 • limit dolny:  15
 • limit górny: 30

OPŁATY:

Opłata rekrutacyjna: 100 zł.
Opłata za emestr: 1 700 zł.
 
DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:

Przewidywana data rozpoczęcia studiów: październik 2018 r. – czerwiec 2020 r.

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:

4 semestry, 327 godzin

SUMA PUNKTÓW ECTS:

62 ECTS

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

Warunek uzyskania świadectwa ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzamin dyplomowy, składający się z dwóch części:
Część teoretyczna: praca pisemna polegająca na analizie wybranego utworu (warunki pracy znajdują się w załączniku)
Część praktyczna: zaśpiewanie i dyrygowanie analizowanego utworu.
 
 
12–13 października 2018
9-10 listopada 2018
14-15 grudnia 2018
11-12 stycznia 2019
8-9 lutego 2019
15-16 marca 2019
12-13 kwietnia 2019
7-8 czerwca 2019
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019