Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI

 

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI
 
 TYP STUDIÓW:
doskonalące
 
POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
Poziom:7
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Podyplomowe Studia z Bioetyki przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia. Uczestnik uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów na podstawie zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz przedłożonej do oceny, przygotowanej pod kierunkiem promotora, krótkiej rozprawy na temat mieszczący się w programie studiów.
 
 SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent Podyplomowych Studiów z Bioetyki posiada następującą wiedzę i kompetencje:
 • zna argumentację filozoficzną, teologiczno-moralną, biologiczną, prawną stosowaną w uzasadnieniu norm bioetycznych;
 • charakteryzuje właściwe i niewłaściwe cele medycyny, posiada wiedzę o normach etycznych, które obowiązują w pracy medyka, farmaceuty oraz szeroko rozumianej służby zdrowia;
 • zna podstawowe fakty z historii rozwoju bioetyki jako interdyscyplinarnej dziedziny nauki;
 • posiada znajomość podstawowych deklaracji, kodeksów, dokumentów omawiających szeroko rozumianą problematykę bioetyczną;
 • posiada pogłębioną wiedzę w zakresie prawa medycznego;
 • posiada podstawową wiedzę o człowieku – jego funkcjonowaniu na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej;
 • formułuje podstawowe normy obowiązujące w seksuologii, bioetyce początku, trwania i końca życia;
 • formułuje podstawowe normy etyczne obowiązujące w badaniach naukowych oraz eksperymentach badawczych, zwłaszcza w obszarze inżynierii genetycznej i biotechnologii;
 • charakteryzuje podstawowe uzależnienia człowieka, a zarazem zna sposoby i możliwe drogi wyjść z tej sytuacji;
 • charakteryzuje filozoficzno-teologiczne podstawy duchowego i religijnego wsparcia w chorobie, śmierci i żałobie;
 • wskazuje filozoficzne założenia ekologii i ochrony środowiska;
 • zna zasady funkcjonowania oraz rolę komitetów bioetycznych;
 • zna dokumenty, deklaracje oraz przemówienia wyznaczające zadania komitetów bioetycznych;
 • formułuje zasady planowania zajęć dydaktycznych obejmujących zagadnienia bioetyczne;
 • potrafi formułować i rozwiązywać kazusy bioetyczne;
 • przedstawia wyniki badań i analiz w postaci samodzielnie przygotowanej pracy podyplomowej zawierającej wszystkie niezbędne założenia metodologiczne;
 • absolwenci będący pracownikami służby zdrowia łatwiej podejmują rozmowy z pacjentem i jego rodziną na istotne tematy dotyczące ludzkiej egzystencji, a także wykorzystując wiedzę interdyscyplinarną holistycznie udzielając wsparcia w chorobie, śmierci i żałoby;
 • jako konsultant bioetyczny w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach opiekuńczych czy hospicjach koordynuje działania mające na celu promocję życia i zdrowia;
 • jako dziennikarz na łamach prasy lub w innych środach masowego przekazu inicjuje i podejmuje dyskusje o tematyce bioetycznej;
 • w życiu codziennym postępuje zgodnie z założeniami bioetyki personalistycznej;
 • jest kreatywnie zaangażowany w promocję zdrowia i życia ludzkiego; 
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Nauk o Rodzinie
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II piętro, pok.301
 
KIEROWNIK STUDIÓW:
Ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII
 
OPIS PROMOCYJNY:
Bioetyka stała się częścią codziennego życia. Niespostrzeżona wymknęła się cichaczem z próbówek, spod szkiełek mikroskopów, z kontenerów tkanek przetrzymywanych w temperaturze ciekłego azotu; przeniknęła grube ściany laboratoriów, szpitali i klinik, wyszła na ulice miast i wiosek, docierając – za pomocą środków masowej komunikacji – pod dach zwykłych szarych ludzi i niosąc ze sobą dramatyczne pytania małżonków poszukujących matki zastępczej, kobiet drżących o wynik diagnozy przedurodzeniowej, dorosłych dzieci zastanawiających się, co począć ze zniedołężniałymi rodzicami. Dotarła także do szkół, miejsc pracy, szpitali, klinik i laboratoriów w postaci egzystencjalnych pytań człowieka: „Czy embrion to człowiek?”, „Czy ludzkość może poradzić sobie z ADIS?”, „Kiedy człowiek umiera?”, „Czy można sklonować Einsteina?”, „Co Kościół myśli o ewolucji, biotechnologii i medycynie estetycznej?”, „Czy można przeszczepiać narządy od zwierząt…?"
Jeśli chcesz stać się kwalifikowanym specjalistą z bioetyki, zapraszamy na Podyplomowe Studia z Bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń
 
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA :
 • Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
  i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
 WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • kserokopię dowodu osobistego;
TERMINY REKRUTACJI:
Rejestracja elektroniczna:
7 maja 2018 r.–30 września 2018 r.
Termin składania dokumentów:
24 września 2018 r.–28 września 2018 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
31‐069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
 
LIMIT MIEJSC:
limit dolny: 15 osób
limit górny: 30 osób
 
OPŁATY:
opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1 200,00 zł
 
DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:
6 października 2018 r. -28 lutego 2020 r.
 
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
3 semestry (310 godzin)
 
SUMA PUNKTÓW ECTS:
60 ECTS

PLAN STUDIÓW DLA EDYCJI 2018/2020

PROGRAM STUDIÓW DLA EDYCJI 2018/2020

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

 • Egzamin pisemny na zakończenie semestru I. i II.
 • Egzamin ustny końcowy na zakończenie studiów
 • Redakcja i obrona pracy dyplomowej przygotowanej na seminarium naukowym

PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI PREZENTACJA

 

październik: 6, 13, 20, 27
listopad: 10, 17, 24
grudzień: 1, 8, 15
styczeń: 12, 19, 26
marzec: 2, 9, 16, 23, 30
kwiecień: 6, 13, 27
maj: 11. 18, 25, 
czerwiec: 1, 8, 15, 22
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019