Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki

 

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA Z FILOZOFII I ETYKI
 

TYP STUDIÓW
Studia o charakterze doskonalącym

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI
Poziom: 6
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych. Ich słuchaczami mogą być również osoby zainteresowane zagadnieniami filozoficznymi oraz szeroko rozumianą kulturą. Studia pozwalają zgłębić związki filozofii i etyki z innymi dziedzinami nauki, tj. medycyną, ekonomią, informatyką. Mają także pomóc w nauczaniu filozofii i etyki, które należą do programów nauczania szkół ponadpodstawowych.

Szczególną cechą studiów jest aksjologia i etyka personalistyczna, której podwaliny na polskim gruncie położył ks. kard. Karol Wojtyła, będąc jeszcze profesorem i arcybiskupem metropolitą krakowskim oraz filozofia człowieka, ujmowana w kontekście filozofii dramatu, której twórcą był ks. prof. Józef Tischner. Wykłady z filozofii przyrody prowadzone są w duchu myślenia ks. prof. Michała Hellera, który w swojej filozofii łączy wspólne zabiegi naukowców i teologów w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o początek i sens wszechświata oraz „przerzuca mosty między nauką a religią”.

Zajęcia odbywaja się w formie wykładów i ćwiczeń, z których część prowadzona jest metodą e-learningu.

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent Podyplomowych Studiów z Filozofii i Etyki posiada kwalifikacje umożliwiające mu nauczanie przedmiotów Filozofia oraz Etyka w szkołach ponadpodstawowych. Studia skierowane są do nauczycieli którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje oraz  do przedstawicieli  innych grup zawodowych, którym przyświeca szczytny cel poszerzenia swojego światopoglądu.

Absolwent studiów podyplomowych potrafi wskazać, poddać analizie oraz przedstawić zagadnienia z Filozofii i Etyki. W trakcie studiów Absolwent nabywa umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela przedmiotów Filozofii i Etyki takich, jak umiejętność  krytycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, poprawnego wnioskowania, analizy tekstów filozoficznych oraz ich interpretacji, gromadzenia i  przetwarzania danych, tworzenia programów nauczania przedmiotów, scenariuszy i konspektów zajęć lekcyjnych, oceniania wiedzy, umiejętności i kompetencji podopiecznych w zakresie Filozofii i Etyki.

Absolwent  studiów podyplomowych z Filozofii i Etyki po egzaminie dyplomowym przeprowadzonym w oparciu o samodzielnie zredagowaną pracę dyplomową otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  w Krakowie

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Filozoficzny,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9,  tel. 12 370 86 09
 
KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Robert Piechowicz
 
OPIS PROMOCYJNY:
Poznaj źródła współczesnej myśli. Naucz się skutecznie analizować i rzeczowo argumentować w sporach światopoglądowych. Jesteś nauczycielem, stań się mentorem.
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń
 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

  • Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
  • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl

i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.

  • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
  • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
  • podanie do kierownika studiów;
  • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub kserokopia dyplomu (oryginał dyplomu do wglądu), lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
  • życiorys;
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu;
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej;

 

TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 17 czerwca 2019 r. – 30 września 2019 r.,
Nabór na semestr letni: 2 stycznia 2020 r.– 31 stycznia 2020 r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 1 października 2019 r. – 4 października 2019 r.
Nabór na semestr letni: 3 lutego 2020 r.-7 lutego 2020 r.
 
LIMIT MIEJSC:
limit dolny: 15 osób
limit górny:40 osób
 
OPŁATY:
opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1 500,00 zł
 
DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:
Październik 2019 r. – luty 2021 r.
 
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
3 semestry, (475 godzin)
 
SUMA PUNKTÓW ECTS:
60 pkt ECTS

PLAN STUDIÓW DLA EDYCJI 2019/2021

PROGRAM STUDIÓW DLA EDYCJI 2019/2021

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu trzysemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów.

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020