Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu

NAZWA STUDIÓW:
STUDIA PODYPLOMOWE Z FRANCISZKANIZMU
 
TYP STUDIÓW
Studia o charakterze doskonalącym
 
POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
Poziom: 6
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia podyplomowe z franciszkanizmu są ofertą skierowaną do szerokiego grona odbiorców, dla których postać św. Franciszka z Asyżu jawi się jako inspiracja czy prowokacja do otwierania nowych perspektyw myślowych.
Na studiach odwołujemy się do wzorców sprawdzonych w życiu, przekonani o szczególnym znaczeniu edukacji biograficznej. Patrząc na ludzi szczęśliwych, szukamy odpowiedzi na pytanie, jak być pogodzonym z sobą, z innymi, z całym stworzeniem i z Bogiem. Doceniając pedagogikę miejsca, studiujemy w historycznych murach franciszkańskiego klasztoru w samym sercu Krakowa.
Ważna jest dla nas historia, ale ważniejsze jest „tu i teraz” tego, co dzieje się w nas i wokół nas. Nasze studia mają charakter interdyscyplinarny. Podejmujemy zagadnienia z duchowości, kultury, dialogu, ekoteologii.
 
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
2 semestry (150 godzin).
 

SUMA PUNKTÓW ECTS: 30 pkt ECTS

 

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Ośrodek Studiów Franciszkańskich,
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  w Krakowie
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Ośrodek Studiów Franciszkańskich
31-004 Kraków,
ul. Franciszkańska 1

 

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv
 
OPIS PROMOCYJNY:
Proponowane studia podyplomowe dają możliwość zapoznania się z duchowością franciszkańską wraz z jej szerszym kontekstem, jaki stanowią: duchowość biblijna, patrystyczna, średniowiecza. Program przewiduje studium źródłowej literatury franciszkańskiej (pism św. Franciszka i św. Klary oraz dzieł hagiograficznych), historii ruchu franciszkańskiego, prezentację ich wybitniejszych przedstawicieli, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Istotnym elementem studiów są zajęcia wykorzystujące źródłową wiedzę z zakresu franciszkanizmu do jej aktualnych i praktycznych aplikacji, dotyczących tak działań związanych z ochroną stworzenia, dialogiem międzykulturowym, jak i osobistej więzi z Bogiem i relacji międzyludzkich.
 
PROGRAM STUDIÓW:
 • Duchowość średniowiecza
 • Duchowość franciszkańska
 • Franciszkanie w kulturze europejskiej
 • Średniowieczna literatura franciszkańska
 • Pisma św. Franciszka i św. Klary
 • Hagiografia
 • Ikonografia franciszkańska
 • Historia ruchu franciszkańskiego
 • Podstawy teologii i ekologii franciszkańskiej
 • Święte kobiety w ruchu franciszkańskim
 • Ekoteologia
 • Franciszkańskie perspektywy relacji i dialogu
 • Kultura franciszkańska: od wartości do symbolu
 • Dialog międzykulturowy i Duch Asyżu
 • Ubóstwo monastyczne
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Przyjęcia wg kolejności zgłoszeń
 
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 • Ukończone studia I stopnia (licencjat) lub studia II stopnia (magister).
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub kserokopia dyplomu (oryginał dyplomu do wglądu), lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu);
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej;
 
TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 17 czerwca 2019 r. – 30 września 2019 r.,
Nabór na semestr letni: 2 stycznia 2020 r.– 31 stycznia 2020 r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 23 września 2019 r. – 30 września 2019 r.
Nabór na semestr letni: 3 lutego 2020 r. – 7 lutego 2020 r.
 
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Studiów Podyplomowych UPJPII
31-069 Kraków
Ul. Bernardyńska 3
(12) 428-60-30 wew. 942
 
LIMIT MIEJSC:
limit dolny: 17 osób
 
OPŁATY:
opłata rekrutacyjna: 100 zł.
opłata za semestr: 890 zł. za semestr (1 780,- cały tok studiów)
 
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach.
Pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń kończących poszczególne wykłady.
 
 
INFORMACJE DODATKOWE
Studia podyplomowe z franciszkanizmu są realizowane w 15 zjazdach jednodniowych (8 sem. I i 7 sem. II) – dwie soboty w miesiącu, godz. 8.30-17.10.
 
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020