Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Podejście Skoncentowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu

 

NAZWA STUDIÓW:
PODYPLOMOWE STUDIA PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH
W SYSTEMOWYM POMAGANIU
 
TYP STUDIÓW:
Studia o charakterze doskonalącym
 
POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
Poziom:7

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia Podyplomowe Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w systemowym pomaganiu przygotowano zarówno dla osób pracujących w sposób indywidualny z klientem – psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, coachów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów, interwentów jak również dla przedstawicieli innych zawodów pomocowych, pracujących z grupami/rodzinami, znajdującymi się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej, młodzieżą, osobami z uzależnieniami, problemem przemocy, w sytuacjach konfliktów i innymi specjalistami którzy dbają o swój rozwój zawodowy i osobisty.
 
Opis studiów:

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR/SFA) wywodzi się z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR/BSFT). Jest to model, który kładzie największy nacisk na wykorzystanie tego, co „zdrowe/mocne” w klientach oraz na ich kompetencjach, potencjale i zaradności. Jest to systemowy model zorientowany na cel. Koncentruje się on na wspólnej pracy z klientem w celu budowania rozwiązań. Rozpoznanie, jakie są prawdziwe oczekiwania klienta jest kluczowym elementem w niesieniu skutecznej pomocy. Umożliwia to faktyczną współpracę z klientem na rzecz zmian i efektywnych rozwiązań. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach pomaga pracować nie tylko z klientami w kryzysie (przemoc domowa, uzależnienia, niepełnosprawność, samotne rodzicielstwo, bezrobocie, bezdomność i inne), ale może być wykorzystane do wspierania psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców, zawodowych i innych specjalistów w procesie ich zawodowej aktywności – poprzez poradnictwo specjalistyczne, wprowadzenie technik zapobiegających wypaleniu zawodowemu czy superwizji ich pracy.

W związku z powyższym program doskonalących Podyplomowych Studiów Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć możliwość zrozumienia i wykorzystywania w praktyce filozofii centralnej PSR oraz nabycia umiejętności pracy z klientem lub rodziną przez specjalistów, którzy na co dzień w swojej pracy potrzebują wykorzystywać nowoczesne metody i techniki w celu poprawy funkcjonowania swoich klientów. Proponowane przedmioty to wiedza i praktyka, przekazywana przez specjalistów – praktyków w tej dziedzinie, doskonalona przez uczestników studiów poprzez udział w warsztatowych zajęciach, wsparta superwizjami pracy własnej.

            Ukończenie Podyplomowych Studiów Podeście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu jest równoznaczne z ukończeniem I stopnia TSR (szkolenie podstawowe) i II stopnia TSR (szkolenie zaawansowane) i kończy się dodatkowo uzyskaniem stosownych certyfikatów.

Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i superwizorzy TSR.

Zajęcia realizowane w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pracy własnej, zaliczeniem jest obrona dyplomu na podstawie doświadczeń zebranych podczas realizacji własnego projektu wsparcia rodziny.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń

 

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:
2 semestry (220 godzin).

 

SUMA PUNKTÓW ECTS: 60pkt ECTS

 

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Nauk Społecznych ,Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,
 
Centrum kształcenia podyplomowego UPJP II, sekretariat:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 51,
tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl
 

BIBLIOTEKA: Biblioteka UPJP II, ul. Bobrzyńskiego 10

 

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr MARIA ŁUSZCZYŃSKA
 
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 1.  Ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie z pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej, oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką szeroko rozumianego wsparcia społecznego.
 2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
 3. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 
WYMAGANE DOKUMENYTY:
 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego lub kserokopia dyplomu (oryginał dyplomu do wglądu), lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu;
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 

TERMINY REKRUTACJI:
Nabór na semestr zimowy:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
17 czerwca 2019r.– 30 września 2019 r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
 • I tura: 17 czerwca 2019 – 28 czerwca 2019 r.
 • II tura: 9 września - 30 września 2019 r.

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 51, w godzinach otwarcia sekretariatu.

 

LIMIT MIEJSC
limit dolny: 16 osób
 
OPŁATY:
opłata rekrutacyjna: 100 zł.
opłata za semestr: 1 850 zł.
 

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

PROGRAM STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona dyplomu, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu wsparcia rodziny.
 
Pierwsze zajęcia rozpoczną się zjazdem 25-26.10.2019 r.
Wszystkie zajęcia będą odbywać się w piątki 17.00-21.00 i w soboty 8.30-17.00
 
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020