Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA PASTORALNE FORMACJI STAŁEJ KAPŁANÓW

NAZWA STUDIÓW:

PODYPLOMOWE STUDIA PASTORALNE FORMACJI STAŁEJ KAPŁANÓW

 

TYP STUDIÓW:
doskonalące

 

POZIOM POLSKIEJ RAMY:
Poziom PRK: 7

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Podyplomowe Studia Pastoralne skierowane są do księży Diecezji Bielsko – Żywieckiej i Archidiecezji Krakowskiej o krótkim stażu kapłańskim (od 2 roku po święceniach). Celem Podyplomowych Studiów Pastoralnych jest pogłębienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych i pastoralnych, przez pryzmat dociekań teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu najnowszych dokumentów Kościoła dotyczących spraw wiary i moralnego postępowania oraz głównych trendów społecznych, umożliwi Studentom lepsze zrozumienie i roztropniejsze kierowanie grupami kościelnymi w stronę umocnienia ich chrześcijańskiej osobowości. Postępująca pauperyzacja społeczeństwa nie ułatwia posługi kapłańskiej, zwłaszcza w małych, zamkniętych zbiorowości społecznych. Istnieje zatem pilna konieczność zapoznania się z nowymi możliwościami i metodami ewangelizacji – nie tylko Słowem, ale także tzw. dobrymi praktykami czy systemami komunikacji, które pobudzą parafian do świadczenia „konkretnych uczynków miłosierdzia”. Spotkanie i dialog „teorii z praktyką” może stać się okazją do wzajemnej, ubogacającej wymiany wiedzy i doświadczenia. Absolwent Studiów może stać się profesjonalnie przygotowanym, a więc kompetentnym animatorem życia religijnego, kulturalnego i społecznego.
 
SYLWETKA ABSOLWENTA:
Po odbyciu studiów podyplomowych, Absolwent uzyskuje lepszą wiedzę z zakresu teologii pastoralnej, biblistyki i duchowości oraz aktualnego środowiska życia rodzin i jednostek. Pogłębienie samodoskonalenia się w oparciu o Biblię, nauczanie Kościoła oraz formację intelektualną daje w efekcie poczucie profesjonalnego przygotowania Absolwenta do lepszego zarządzania sobą i zespołami w relacji do różnorakich wyzwań współczesności.

 

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Sekretariat Wydziału Teologicznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II piętro,pok.305
Tel.12 421 89 45,

 

KIEROWNIK STUDIÓW:
Ks. dr hab. Bogdan Zbroja

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

  • ukończone studia magisterskie, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
  • dekret z listami studentów od bpa bielsko-żywieckiego oraz abpa krakowskiego
  • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
  • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
  • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
  • życiorys;
  • odpis lub uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych z teologii;
  • przyjęcie dekretu z listami studentów od bpa bielsko-żywieckiego oraz abpa krakowskiego;
  • kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;

 

TERMIN REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 28 września 2018 r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
3 września 2018 r. – 28 września 2018 r.
Ogłoszenie listy przyjętych 28 września 2018 r.
 
Rekrutacja przedłużona do dnia 15 paździermnika 2018
Zarządzenie nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu naboru na Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów, prowadzone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na rok akademicki 2018/2019.

LIMIT MIEJSC:

Minimum-15 osób
Maksimum-50 osób

 

LICZBA SEMESTRÓW i ILOŚĆ GODZIN:
12 semestrów/180 godzin

 

SUMA PUNKTÓW ECTS:
36 pkt ECTS

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia. Uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Zajęcia odbywają się jeden raz w semestrze: październik/listopad oraz marzec/kwiecień, czwartek – piątek – sobota (łącznie 15 godzin każdy zjazd). W wyznaczonych ośrodkach formacyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Archidiecezji Krakowskiej.

 

PLAN STUDIÓW EDYCJA 2018/2024

PROGRAM STUDIÓW EDYCJA 2018/2024

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019